Фогхорн Легхорн: крик Тарзана

звук Фогхорн Легхорн: крик Тарзана
Размер: 15кБ | 16-бит | 11025 | Длительность: 3.8 с.
ltfl_048.mp3

Воплем Тарзана

звук Воплем Тарзана
Размер: 528кБ | 16-бит | 44100 | Длительность: 3.1 с.
tarzan.wav

Воплем Тарзана

звук Воплем Тарзана
Размер: 116кБ | 8-бит | 22050 | Длительность: 5.4 с.
tarzan.wav

Тарзан-как орать

звук Тарзан-как орать
Размер: 36кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 3.3 с.
tarzan.wav

Воплем Тарзана

звук Воплем Тарзана
Размер: 70кБ | 8-бит | 22000 | Длительность: 3.3 с.
tarzan.wav

Крик Тарзана

звук Крик Тарзана
Размер: 100кБ | 8-бит | 22050 | Длительность: 4.6 с.
tarzan%20yell.wav

Тарзан

звук Тарзан
Размер: 24кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 2.2 с.
tarzan.wav

Крик Тарзана

звук Крик Тарзана
Размер: 86кБ | 16-бит | 44100 | Длительность: 5.5 с.
mgmyell.mp3

Воплем Тарзана

звук Воплем Тарзана
Размер: 8кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 3.3 с.
tarzan2.wav

Воплем Тарзана

звук Воплем Тарзана
Размер: 35кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 3.2 с.
tarzan.wav

Крик Тарзана

звук Крик Тарзана
Размер: 66кБ | 16-бит | 44100 | Длительность: 4.2 с.
rkoyell.mp3

Воплем Тарзана

звук Воплем Тарзана
Размер: 100кБ | 8-бит | 22050 | Длительность: 4.6 с.
tarzan.wav

Воплем Тарзана

звук Воплем Тарзана
Размер: 18кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 3.3 с.
tarzan2.wav

Воплем Тарзана

звук Воплем Тарзана
Размер: 34кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 3.1 с.
tarzan2.wav

Крик Тарзана

звук Крик Тарзана
Размер: 90кБ | 16-бит | 44100 | Длительность: 5.5 с.
Yell_Original.mp3

Воплем Тарзана

звук Воплем Тарзана
Размер: 35кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 3.2 с.
tarzan.wav

Тарзан

звук Тарзан
Размер: 51кБ | 16-бит | 22050 | Длительность: 3.3 с.
tarzan.mp3

Тарзан

звук Тарзан
Размер: 42кБ | 16-бит | 11025 | Длительность: 5.6 с.
Tarzan.mp3

Тарзан-как орать

звук Тарзан-как орать
Размер: 31кБ | 8-бит | 11000 | Длительность: 2.9 с.
tarzan.wav

скрипучий крик Тарзана

звук скрипучий крик Тарзана
Размер: 21кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 1.9 с.
giggle10.wav